دوره تخصصی اسطوره شناسی :

اسطوره شناسی رزم رستم و سهراب

اسطوره رویین تنی و آسیب ناپذیری

اسطوره ی درخت سخن گوی

اسطوره ی اژدها و خشکسالی

اسطوره زمستان و باروری

اسطوره زنانگی و مردانگی

اسطوره شناسی شمارگان

اسطوره واژه و زبان

( مدرس : داریوش درویشی )