توضيحات پروژه

تیزر اولین رویداد از ایده تا کسب و کار دانشگاه جامع علم